Ochrana osobních údajů

Souhlasím s tím, aby společnost BARLOW s.r.o., IČ: 25373111, e-mail: info@barlow.cz (dále jen „správce“) zpracovávala mé osobní údaje, které jsou uvedeny níže, a to pro marketingové účely správce, spočívající zejména v nabízení výrobků a služeb prostřednictvím zasílání informací o novinkách, akcích a slevách (max. 1x měsíčně), ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, tak subjekty, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích (dále jen „propojené osoby“), nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových subjektů pověří.

Osobními údaji pro účely tohoto dokumentu se rozumí tyto údaje o mé osobě: jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa.

Souhlasím s tím, aby osobní údaje zpracovával správce manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců, přičemž tento souhlas se vztahuje na veškeré činnosti zpracování prováděné pro shora uvedené účely, tj. na jakékoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Beru zároveň na vědomí, že mám tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které spočívá v právu získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k osobním údajům a k informacím uvedeným v obecně závazných právních předpisech;
 • právo na opravu osobních údajů, které spočívá v právu na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje a s přihlédnutím k účelům zpracování i právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“), spočívající v právu na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v obecně závazných právních předpisech;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů, spočívající v právu získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na mém souhlasu se zpracováním osobních údajů a zpracování se provádí automatizovaně;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se mé konkrétní situace
 • právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, spočívající v právu svůj souhlas kdykoli odvolat, a to písemným nebo e-mailovým sdělením zaslaným na adresu správce.

Dále beru na vědomí poučení správce o tom, že nejsem povinen/povinna osobní údaje správci pro tyto účely poskytnout a v případě, že je neposkytnu, nebude mít tato skutečnost žádný vliv na možnost uzavřít smlouvu se správcem, v jejíž souvislosti tyto údaje správci poskytuji.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a skutečnost, že jsem se seznámil/a se svými právy a vzal/a na vědomí shora uvedené poučení správce, vyjadřuji kliknutím na pole (kolonku) „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“, a to jejím zaškrtnutím, které nahrazuje můj vlastnoruční podpis.

Napište nám

Máte-li jakýkoliv dotaz směrem k nám, můžete k tomu využít tento kontaktní formulář.
Po odeslání Vám odpovíme v nejbližším možném termínu.

  Aquamaty, které by Vás mohly zajímat

  Služby

  Servis aquamatů

  Pro zákazníky zajišťujeme záruční i pozáruční servis aquamatů, vč. dodávek náhradních dílů. Po dohodě je možno po dobu opravy zapůjčit bezplatně náhradní přístroj.

  Sanitace

  Sanitace je nutnou součástí pro zachování mikrobiologické čistoty, kvality stáčené pramenité vody a taktéž nutností pro bezproblémový chod aquamatů.

  Další informace

  Servis zařízení na vodovodní řad

  Pro zákazníky zajišťujeme záruční i pozáruční servis aquamatů, vč. dodávek náhradních dílů. Pravidelné výměny filtrů a sanitaci zařízení. Servis provádíme v pracovní dny do 24 hodin od nahlášení poruchy. Po dohodě je možno po dobu opravy zapůjčit bezplatně náhradní přístroj.